Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Informacja

07/06/2019, dodał: Maciej Liberda czytano: 224 razy
w sprawie zgłaszania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej kadencja 2020-2023

W związku z upływającą  kadencją dotychczasowych  ławników – proszę o zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na nową kadencję 2020 – 2023

1.Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2019r.

Zgodnie z art. 162  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.  2019,  poz. 52 j.t.) w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników  oraz wzoru karty do głosowania.

Rada Gminy Mszana Dolna spośród zgłoszonych kandydatów dokona wyboru
1 ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej

2. Kandydat na ławnika musi spełniać warunki określone w art. 158 § 1 w/w ustawy, a mianowicie:
1) posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) być nieskazitelnego charakteru,
3) mieć ukończone 30 lat,
4) nie mieć przekroczone 70 lat,
5) być zatrudnionym, prowadzić działalność gospodarczą lub zamieszkiwać w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
6) być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


3.Nadto winno się uwzględnić postanowienia wynikające z art.159 § 1  § 2 wyżej cytowanej ustawy, tj. ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3.  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane z ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gmin, powiatu i województwa.

3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4.Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin;

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


5.Zgłoszenia kandydatów na ławników  dokonuje się na karcie zgłoszenia, która jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin  przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz.U. 2011, Nr 121 poz. 693).

 

6.Do  zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty  ( zgodnie z art. 162  § 2 pkt 1  -  pkt 5 – Prawo o ustroju sądów powszechnych);

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

(dokumenty wymienione  w pkt. od 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia).

7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

8. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną  lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art. 162 § 8 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

9.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli (co najmniej 50)  dołącza się również  listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).


10. Kartę zgłoszenia kandydatów na ławników  wraz z w/w załącznikami proszę przesłać na adres:
Rada Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna

lub złożyć bezpośrednio w Biurze Rady Gminy Mszana Dolna pok. Nr 40 - II piętro.

Zgłoszenie na ławników winno być dokonane w ustawowym terminie do dnia  30 czerwca 2019 roku.

Informacja;

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Mszana Dolna po  upływie terminu tj. 30 czerwca 2019r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych o których mowa  w art. 162 §2  pkt 1 -  pkt 5 ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Do pobrania :

Karta zgłoszenia

Druki do zgłoszenia