Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejtransmisjaWybory 2019wybory soltysowrodoOgłoszenia Wójtacała naprzódwyboryPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlLokalna Grupa DziałaniaznpOdkryj Beskid WyspowyUniwersytet III wieku

zadania


 

I PIĘTRO

   

pokój 24 - Józef Duda
telefon: 33-19-809 wew. 124

 

Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej

 


1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniają się także zasady rejestracji działalności gospodarczej.
2. Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
3. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG).
4. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
5. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
6. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
7. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.
8. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
9. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:


1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.
10. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:


1. zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2. zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
3. wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
4. zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).
________________________________________
 

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
1. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
2. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
2. Formularz w formacie *.pdf jest dostępny na stronie internetowej urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
3. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,
2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu,
3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu,
4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny,
5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
________________________________________
 

Opłaty
1. Wniosek jest wolny od opłat.
________________________________________
 

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
3. Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
1. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
2. do Głównego Urzędu Statystycznego,
3. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 

Rejestr pełnomocnictw
Od 1 stycznia 2012 roku we wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może określić dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw. W zakresie wskazanym we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy
W związku z tym, że w tym przypadku nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie wystąpi również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.
Powyższe nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik.
________________________________________
 

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem tel: 18 3310009 wew. 124.