Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejPSR 2020transmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało wszczęte w dniu 13.04.2010 r. postępowanie na wniosek firmy MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6, występującej w imieniu inw

16/04/2010, dodał: Maciej Liberda czytano: 2681 razy

 

 

 

 

 

 

 

Mszana Dolna, 15.04.2010 r.


OŚ-7624/03/02/2010


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, że na podstawie art.61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 lit „c”, art.75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm. powołanej dalej jako „Uooś”) zostało wszczęte w dniu 13.04.2010 r. postępowanie na wniosek firmy MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6, występującej w imieniu inwestora - Gminy Mszana Dolna, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przedstawicielowi MGGP S.A. p. Robertowi Jackowi Raczyńskiemu przez Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 18.01.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mszana Górna oraz budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Łętowe.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o usprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a.,polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 77 ust. 1 pkt 2 Uooś oraz 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41§ 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej Ochrona Środowiska (pokój nr 46) codziennie w godzinach od 830-1530.
Ponadto informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku informacji o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie udostępniony jest Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana Dolna : www. mszana.pl/ , e-urząd , ochrona środowiska karta 2010/A/42/7635.