Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejtransmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała

26/02/2019, dodał: Lucyna Stożek czytano: 565 razy

Mszana Dolna , dn. 26.02.2019r.                                                                             
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073  z późn. zm.), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

oraz Uchwały Nr XLVIII/626/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

które odbędzie się
w dniach od 4marca do 25 marca 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz w prognozie oddziaływania na środowisko)
odbędzie się  18 marca 2019 r. o godzinie 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna

Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.mszana.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu  wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl w terminie j.w.

 

Wójt Gminy Mszana Dolna
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia ….......2019r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia ….......2019r.

 

 

Mszana Dolna , dn. 26.02.2019r.  

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073  z późn. zm.), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
oraz Uchwały Nr XLVIII/626/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

które odbędzie się
w dniach od 4 marca do 25 marca 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko)
odbędzie się  18 marca 2019 r. o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna

Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.mszana.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu  wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl w terminie j.w.

 

Wójt Gminy Mszana Dolna