z ostatniej chwili
Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie nieczynny Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

16/11/2023, dodał: Maciej Liberda czytano: 233 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję LXVIII Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie LXVIII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z LXVI i LXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana Dolna na lata 2023-2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna działek niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym 0003, Kasinka Mała.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mszana Dolna.
 22.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mszana Dolna.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie  nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  i innych powiązanych tematycznie.
 24.  Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
 25. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za III kwartały 2023r.
 26. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 27. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie LXVIII  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki