z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

06/06/2024, dodał: Maciej Liberda czytano: 232 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję III sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z II sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych (na piśmie).
 7. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej za 2023 rok.
 8. Przedstawienie  Raportu o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2023.
 1. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mszana Dolna za 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2023 rok:
 1.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana Dolna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2023 rok;
 2. głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium  z tytułu wykonania budżetu na 2023 rok, po zapoznaniu się z:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana na 2023 rok,
 2. sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2024r.  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna za 2023 rok,
 4. informacją o stanie mienia komunalnego  Gminy Mszana Dolna,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Mszana Dolna z  tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 maja 2024r. w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Mszana Dolna odnośnie absolutorium dla Wójta  Gminy Mszana Dolna  z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 7. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Kasinie Wielkiej w Zespole Szkoły i Przedszkola Nr 2 w Kasinie Wielkiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 4. Zapoznanie się z informacją do przygotowania sezonu letniego.
 5. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                      Agnieszka Zawadzka

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna przyjętego Uchwałą Nr L/657/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 6672) - uzupełniam porządek obrad III sesji Rady Gminy Mszana Dolna, zwołanej na dzień 21 czerwca 2024 r. o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6.

13A. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu " Za zasługi dla Gminy Mszana Dolna".

13B. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2024 rok.

13C. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/456/21 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

13D. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej, z siedzibą w Kasinie Wielkiej.

13E. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LIX/613/23 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Węglówka.

13F. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Gminy Mszana Dolna do Związku Euroregion "Tatry".

13G. Zapoznanie się z Raportem Wójta Gminy w sprawie wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Zawadzka