Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejwybory 2018rodoProfil zaufanyPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaostrzezenia meteoZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlLokalna Grupa DziałaniaznpOdkryj Beskid WyspowyUniwersytet III wieku

Komisje Rady Gminy


I. Komisja Rewizyjna

 

 • Radny Rapta Gabriel           -  Przewodniczący Komisji
 • Radna Kowalczyk Maria      -  Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Radny Płoskonka Andrzej
 • Radny Wrzecionek Adam
 • Radny Żurek Piotr

 

II. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

 • Radny Wrzecionek Adam     -  Przewodniczący Komisji
 • Radna Mardausz Jolanta     -  Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Radna Kania Helena
 • Radny Chorągwicki Jan
 • Radny Doll Piotr
 • Radny Rapta Gabriel
 • Radny Wojciarczyk Jan

 

III. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego

 

 • Radny Doll Piotr                 -  Przewodniczący Komisji
 • Radna Kowalczyk Maria    -   Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Radny Chorągwicki Jan
 • Radny Fabia Adam
 • Radna Mucha Dorota
 • Radny Niedojad Krzysztof
 • Radny Płoskonka Andrzej

 

IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 • Radna Kania Helena              -  Przewodniczący Komisji
 • Radny Niedojad Krzysztof     -   Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Radny Kania Aleksandra
 • Radna Mardausz Jolanta
 • Radna Mucha Dorota
 • Radny Lach Władysław
 • Radny Żurek PIotr

 

Do zakresu działań poszczególnych komisji należy:

 

Komisja Rewizyjna

 

 1. spełnianie na bieżąco funkcji kontrolnej oraz opiniodawczej i inicjującej, kierując się kryteriami: legalności, gospodarności i rzetelności, celowości oraz zgodności z przepisami prawa.
 2. kontrolowanie:
  a. Działalności Wójta w szczególności w zakresie:
  • zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutu Gminy i regulaminu Rady Gminy
  • realizacji uchwał Rady Gminy
  • realizacji zadań Gminy
  • realizacji wniosków i interpelacji radnych.
  b. Działalność jednostek organizacyjnych Gminy oraz sołectw.
 3. rozpatrywanie:
  • Skarg na Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
  • Wniosków o przeprowadzenie referendum w prawie odwołania Wójta
  • Wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli
  • Sprawozdań i informacji przygotowanych na zlecenie komisji przez podmioty o których mowa                w pkt 1

 

Komisja Budżetu , Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

 • opiniowanie budżetu i planów finansowych
 • bieżącej perspektywicznej polityki gospodarczej Gminy
 • polityki podatkowej, a w szczególności podatków i opłat lokalnych
 • działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych
 • gospodarowanie mieniem,
 • przeciwdziałanie bezrobociu.

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Porządku Publicznego do zakresu działania której należą sprawy :

 

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.,
 • rolnictwa i leśnictwa,

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Opieki Społecznej do zakresu działania której należą sprawy :

 

 •   przedszkoli i wychowania przedszkolnego,
 • szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ogólnokształcącego, zawodowego i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 • kultury i sztuki, w tym bibliotek,
 • wypoczynku, kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • klubów sportowych,
 • zdrowia, opieki społecznej, środowiskowej i medycznej, w tym ośrodków zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie alkoholizmowi