Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejPSR 2020transmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


Postanowienie Wójta o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Biskupice Radłowskie w o

30/03/2010, dodał: Maciej Liberda czytano: 3431 razy

 

 

 

 

 

 


Mszana Dolna, 29.03.2010 r.


OŚ-7624/KW/02/04/2010


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), Wójt Gminy Mszana Dolna

 

p o s t a n a w i a:

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Biskupice Radłowskie w odc. 010km 2+832.74 do km 3+033.94 - Przebudowa mostu na potoku Kasinka w km 10+325.00, w miejscowości Kasina Wielka, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Biskupice Radłowskie w odc. 010km 2+938,00” będącego przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

U z a s a d n i e n i e

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków zwróciło się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Biskupice Radłowskie w odc. 010km 2+832.74 do km 3+033.94 - Przebudowa mostu na potoku Kasinka w km 10+325.00, w miejscowości Kasina Wielka, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Biskupice Radłowskie w odc. 010km 2+938,00”
Na podstawie art. 73. ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dna 14 czerwca 1960 r. k.p.a. (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w dniu 26.01.2010 r. zostało wszczęte postępowanie. Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył przedłożył kartę informacyjną kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Tutejszy organ skierował zapytanie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej. Pismem z dnia 15.02.2010 r. znak: NNZ-420-17/10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał opinię, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Oddział Stary Sącz pismem z dnia 17 marca 2010 r. znak: ST.II.PL.6665-14-1/10 zaopiniował brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie mostu na potoku Kasinka w miejscowości Kasina Wielka w gminie Mszana Dolna. Planowany do przebudowy most leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964. Przedsięwzięcie obejmować będzie następujący zakres zadań:
- rozbiórkę istniejącego mostu,
- budowę nowego mostu,
- przebudowę dojazdów do mostu,
- budowę tymczasowej kładki dla pieszych,
- budowę odwodnienia mostu i dojazdów,
- budowę umocnień brzegów potoku
Po przebudowie most będzie miał klasę obciążenia A, szerokość 12,17 m i długości 18,27 m.
Podstawowe dane techniczne projektowanego mostu:
Projektuje się obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji nośnej z belek strunobetonowych typu odwrócone T zespolonych z płytą żelbetową. Przyczółki żelbetowe, masywne posadowione bezpośrednio na gruncie. Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia A wg PN 85/S – 10030.

 

Projektowane parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna drogi G,
- kategoria ruchu KR3,
- obciążenie nawierzchni 100 kN/oś,
- szerokość jezdni 6,50m,
- szerokość chodników 2,00 m,

 

Projektowane parametry techniczne mostu:
- klasa obciążenia A,
- szerokość obiektu 12,17m
- długość całkowita obiektu 18,27 m,
- szerokość jezdni 7,00m,
- szerokość chodników 2,00 m,

Dla bezpieczeństwa konstrukcji projektowanego mostu przewiduje się wykonanie umocnień:
• brzeg prawy: opaska z narzutu kamiennego km 10+379.00 do km 10+286.00 potoku Kasinka
(tj. 50 mb powyżej mostu i 30 mb poniżej mostu)
• brzeg lewy: opaska z narzutu kamiennego km 10+342.00 do km 10+305.00 potoku Kasinka
(tj. 3.5 mb powyżej mostu i 14.25 mb poniżej mostu)
Opaski ubezpieczające zostaną wykonane w formie typowego narzutu kamiennego z brył kamienia łamanego o średnicy pow. 50 cm uformowanych i odpowiednio zaklinowanych bez spoiwa. Sposób wykonania umocnień i forma narzutu kamiennego zapewni naturalny wygląd koryta.

 

W związku z powyższym, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu z uwagi na skalę projektowanej inwestycji oraz przewidywane ilości i rodzaje substancji i energii, jakie będą wprowadzane do środowiska, po uwzględnieniu opinii organu ochrony środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wójt Gminy wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Mszana Dolna w terminie siedmiu dni od daty otrzymania.

 

 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. FK projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, Zabrzeż 345, 33-390 Łącko
4. Strony na podst. art. 74 ust. 3 w/w ust. (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – tablica ogłoszeń i BIP
5. a/a.